Sunday, February 04, 2007

The Amateur's Code

The Radio Amateur is


CONSIDERATE....never knowingly operates in such a way as to lessen the pleasure of others.

*BERTIMBANG RASA...tidak dikendalikan secara sengaja untuk mengurangkan keseronokan kepada pihak yang lain.

LOYAL....offers loyalty, encouragement and support to other amateurs and local clubs.

*SETIA...memberi kesetiaan, galakan dan sokongan kepada rakan-rakan dan kelab yang diwakili.

PROGRESSIVE....with knowledge abreast of silence, a well-built and efficient station and operation above reproach.

*KEMAJUAN....mempunyai pengetahuan seiring dengan perkembangan terkini, dikendalikan dengan sempurna dan efektif serta pengendalian yang mengagumkan.

FRIENDLY....slow and patient operating when requested; friendly advice and counsel to the beginner; kindly assistance, cooperation and consideration for the interests of others. These are the hallmarks of the amateur spirit.

*MESRA...kendalian yang dilakukan dengan kesabaran apabila dikehendaki; nasihat dan bimbingan secara berhemah kepada mereka yang baru menceburkan diri; bantuan yang mesra, kerjasama dan pertimbangan yang sewajarnya untuk kebaikan semua. Ini merupakan ciri-ciri yang melambangkan semangat pengendali radio amator.

BALANCED....radio is an avocation, never interfering with duties owed to family, job, school or community.

*KESEIMBANGAN....radio ialah hobi di masa lapang, jangan dicampur adukkan dengan kewajipan tanggungjawab terhadap keluarga, pekerjaan, persekolahan atau masyarakat.

PATRIOTIC....station and skill always ready for service to country and community.

*NEGARAWAN...peralatan dan kepakaran pengendali radio amator bersedia untuk memberi perkhidmatan mereka kepada negara dan masyarakat.


( The original Amateur's Code was written by Paul M. Segal, W9EEA, in 1928 )

Terjemahan asal oleh W9EEA Paul M. Segal 1928....dialihbahasa oleh 9M4RSG utk kemudahan rakan2. Harap maaf sekiranya bahasa yang digunakan tidak menepati 100% bahasa dam maksud sebenar penulis asal.